.


In het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw ontstond de behoefte aan een tekst die de principes van de B-relais beveiliging van NS op een voor niet-technici (nog net) begrijpelijke manier zou uitleggen. De doelgroep bestond uit juristen, zoals rechters, waaraan in zaken waarin bijv. claims werden behandeld, uitgelegd moet worden hoe het beveiligingssysteem werkt en waarop de fail-safe principes berusten. Daardoor werd deze uitgave binnen Is6 meestal aangeduid als "het rechtbankverhaal".

Uit de inleiding:
"De voorgeschiedenis en het verloop van enkele civiele en strafrechtszaken, alsmede de toegenomen belangstelllng voor het onderwerp die bij andere gelegenheden is gebleken, hebben de behoefte doen gevoelen aan een uiteenzetting omtrent het moderne beveiligingsstelsel van NS voor niet-technici.
In samenwerking tussen de afdeling Electrotechniek van de Dienst van Infrastruktuur en het Staforgaan Juridische Zaken van NS is ter voorziening in die behoefte onderstaande uiteenzetting tot stand gekomen.
Buiten beschouwing blijft het klassieke mechanische beveillgingssysteem dat gebruik maakt van armseinen en van deels electrische, deels mechanische uitsluitingen (linealenkasten).
Dit systeem wordt geleidelijk aan overal vervangen en komt thans nog op enkele secundaire baanvakken voor.
BiJ de vervanging door moderne beveiligingssystemen is niet overal hetzelfde nagestreefd, hetgeen uit het volgende historische overzicht moge blijken.
"

Hierbij voor onze leden alle 27,3 MB van "het rechtbankverhaal": Het beveiligingssysteem bij NS 10juli1981