Kennismanagement
De hoofddoelstelling van de IRSE is het bevorderen en verspreiden van de kennis en kunde van seinwezen en telecommunicatie ten behoeve van de beveiliging en beheersing van het spoorwegverkeer. Op dit gedeelte van de IRSE-NL website zullen we stukje bij beetje achtergrondinformatie toevoegen over het spoorwegbeveiligings vak. Dat kan zijn in de vorm van literatuur verwijzingen, weblinks, artikelen en wat dies meer zij. Ook voor een stukje geschiedschrijving is hier plaats.
Omdat (vak-)literatuur over beveiligingssystemen schaars is en over Nederlandse systemen al helemaal, zijn we altijd dankbaar voor bijdragen, artikelen en literatuurverwijzingen. U kunt de maillink onderaan deze pagina gebruiken om ons een bericht te sturen.

Systeemfilosofie
Spoorwegbeveiligingssystemen hebben tot doel risico’s voor het treinverkeer uit te sluiten. Die risico’s volgen uit de kenmerken van railverkeer; een geleid verkeerssysteem met voertuigen met een hoge massa, zich voortbewegend met stalen wielen op stalen spoorstaven. De voertuigen kunnen niet zelf hun weg kiezen en dus conflicten niet uit de weg gaan. Fouten in het geleidingssysteem zouden kunnen leiden tot ontsporingen en remwegen zijn in het algemeen langer dan de afstand die de bestuurder van het voertuig kan overzien, zodat het zo genaamde rijden op zicht is uitgesloten.

De risico’s waartegen we ons wapenen zijn dus:
  • ontsporingsrisico, door het niet intact zijn van de rijweg, bijvoorbeeld door een spoorstaafbreuk, een niet gesloten brug, een wissel dat niet in een eindstand ligt.
  • aanrijdingen, van treinen onderling (flankbotsingen of kop/staart botsingen) en van treinen met andere verkeersdeelnemers op het kruisingsvlak van weg en spoorbaan.
  • aanrijding van personen, die in of bij het spoor werkzaamheden uitvoeren, d.w.z. het waarschuwen van werkers in of bij het PVR (Profiel van Vrije Ruimte), dan wel het verhinderen van toegang, of juist beheerst toelaten van treinen tot werkplekken.

Het algemene principe dat ten grondslag ligt aan de beveiliging van treinverkeer is dat een trein alleen mag rijden als daartoe toestemming verleend is. Die toestemming wordt alleen verleend als vastgesteld is dat de rijweg intact is en geen conflicterende treinbewegingen gaande, of voorgenomen zijn. Voorafgaande aan het verlenen van een rijtoestemming wordt een stuk infrastructuur gereserveerd voor het exclusieve gebruik door één enkele trein, de rijweg, en deze reservering wordt pas weer opgeheven als vaststaat dat deze trein het betreffende stuk infrastructuur weer in zijn geheel verlaten heeft. Conflicten met overige verkeersdeelnemers worden voorkomen door de trein absoluut voorrang te verlenen op kruisend verkeer. De overweg wordt voorzien van markeringen en bij nadering van een trein zoveel mogelijk afgesloten voor ander verkeer. Als laatste moet voorkomen worden dat een trein zich buiten het voor hem gereserveerde stuk infrastructuur, zijn rijweg, begeeft en daarbij mogelijk een voor een andere trein gereserveerde rijweg zou binnendringen. In het stuk "inleiding systeemfilosofie beveiliging" is dit iets verder uitgewerkt.

Disclaimer
De IRSE Nederland doet haar best om de hier getoonde informatie zo nauwkeurig en compleet mogelijk weer te geven. We wijzen er echter nadrukkelijk op dat deze informatie slechts vanuit en historische interesse relevant is, alleen bedoeld voor de bestudering van de algemene principes van de spoorwegbeveiliging. In vele gevallen is de informatie achterhaald en het zou onverstandig zou zijn op enigerlei wijze te vertrouwen op de correctheid, compleetheid of juistheid daarvan. De IRSE en IRSE Nederland aanvaarden geen enkel aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruikmaken, op welke wijze dan ook, van de op deze site beschikbare informatie.

De inhoud van de site is beschermd door het auteursrecht en er mag niets van gekopieerd en/ of aan veranderd worden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.