De bron voor vakkennis op het gebied van het seinwezen bij uitstek is de Institution of Railway Signal Engineers (IRSE) en de Nederlandse Sectie van de IRSE. De IRSE geeft een vakblad uit, IRSE News, heeft een knowledge base die voor leden doorzoekbaar is en publiceert vanaf haar oprichting jaarlijks proceedings waarin papers van lezing en seminars worden gepubliceerd. De IRSE is vooral interessant als professionele organisatie voor mensen werkzaam in het vakgebied, maar geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als "Associate" en hebben dan toegang tot alle informatie.

Kennismanagement
De hoofddoelstelling van de IRSE is het bevorderen en verspreiden van de kennis en kunde van seinwezen en telecommunicatie ten behoeve van de beveiliging en beheersing van het spoorwegverkeer. Op deze website zullen we stukje bij beetje achtergrondinformatie toevoegen over het spoorwegbeveiliging. Dat kan zijn in de vorm van literatuur verwijzingen, weblinks, artikelen en wat dies meer zij. Ook voor een stukje geschiedschrijving is hier plaats.
Omdat (vak-)literatuur over beveiligingssystemen schaars is en over Nederlandse systemen al helemaal, zijn we altijd dankbaar voor bijdragen, artikelen en literatuurverwijzingen. U kunt de maillink onderaan deze pagina gebruiken om ons een bericht te sturen.

Systeemfilosofie
Spoorwegbeveiligingssystemen hebben tot doel risico’s voor het treinverkeer uit te sluiten. Die risico’s volgen uit de kenmerken van railverkeer; een geleid verkeerssysteem met voertuigen met een hoge massa, zich voortbewegend met stalen wielen op stalen spoorstaven. De voertuigen kunnen niet zelf hun weg kiezen en dus conflicten niet uit de weg gaan. Fouten in het geleidingssysteem zouden kunnen leiden tot ontsporingen en remwegen zijn in het algemeen langer dan de afstand die de bestuurder van het voertuig kan overzien, zodat het zo genaamde rijden op zicht is uitgesloten.

De risico’s waartegen we ons wapenen zijn dus:
  • ontsporingsrisico, door het niet intact zijn van de rijweg, bijvoorbeeld door een spoorstaafbreuk, een niet gesloten brug, een wissel dat niet in een eindstand ligt.
  • aanrijdingen, van treinen onderling (flankbotsingen of kop/staart botsingen) en van treinen met andere verkeersdeelnemers op het kruisingsvlak van weg en spoorbaan.
  • aanrijding van personen, die in of bij het spoor werkzaamheden uitvoeren, d.w.z. het waarschuwen van werkers in of bij het PVR (Profiel van Vrije Ruimte), dan wel het verhinderen van toegang, of juist beheerst toelaten van treinen tot werkplekken.

Het algemene principe dat ten grondslag ligt aan de beveiliging van treinverkeer is dat een trein alleen mag rijden als daartoe toestemming verleend is. Die toestemming wordt alleen verleend als vastgesteld is dat de rijweg intact is en geen conflicterende treinbewegingen gaande, of voorgenomen zijn. Voorafgaande aan het verlenen van een rijtoestemming wordt een stuk infrastructuur gereserveerd voor het exclusieve gebruik door één enkele trein, de rijweg, en deze reservering wordt pas weer opgeheven als vaststaat dat deze trein het betreffende stuk infrastructuur weer in zijn geheel verlaten heeft. Conflicten met overige verkeersdeelnemers worden voorkomen door de trein absoluut voorrang te verlenen op kruisend verkeer. De overweg wordt voorzien van markeringen en bij nadering van een trein zoveel mogelijk afgesloten voor ander verkeer. Als laatste moet voorkomen worden dat een trein zich buiten het voor hem gereserveerde stuk infrastructuur, zijn rijweg, begeeft en daarbij mogelijk een voor een andere trein gereserveerde rijweg zou binnendringen. In het stuk "inleiding systeemfilosofie beveiliging" is dit iets verder uitgewerkt.

Laatste wijziging 1 maart 2023